YAZIM KURALLARI


Örnek Tam Metin Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

Örnek Özet Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

 

Tam Metin Yazım Kuralı:

1- Tam metin bildiri 10 sayfayı geçmemelidir. 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

3. Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Tam Metin Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

1- Tam metin bildiri 10 sayfayı geçmemelidir. 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

3. Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

1 cm

Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan)

1 cm (Paragraf başı olmadan)

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Özet Boyutu

9

Blok Alıntı Boyutu

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk, sonra 6 nk

Satır Aralığı

Tek

 

4.       Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

5.       Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

6.       Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

7.   Atıflarda APA yöntemi kullanılmalıdır. Yani atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 9 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

·         Tek yazarlı yayınlarda atıf:(Tümtaş, 2012:68).

·         İki yazarlı yayınlarda atıf:(Karaman ve Tümtaş, 2018:88).

·         Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Duymaz vd., 2017:34).

·         Birden fazla kaynağa atıf:(Schumpeter, 1934:66; Akova, 2005:36)

·         Kaynağın tamamı için atıf:(Karaca, 1995)

·         Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf:(TÜİK, 2013:49).

8.   Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf:(Ercan, 2012)

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf:(TKDK, 2018).

9.   Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

·         Tümtaş (2018a), Tümtaş (2018b).

10.   Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

·         Kitaplar

TÜMTAŞ, M. S. (2012)  Kent, Mekan ve Ayrışma, Detay, Ankara.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

TEKİN, M. ve ÖMÜRBEK, N. (2016). Endüstri 4.0’da Teknoloji Yönetimi, Günay Ofset, Konya.

·         Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

·         Editörlü Kitaplar

İPÇİOĞLU, İ. (2008). “Türkiye Mermer Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1-20, (Ed.) TUNCA, M.Z., Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

·         Yazar Adı Olmayan Kitaplar

TUİK (2012). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

·         Dergiler

TÜMTAŞ, M.S.. ve KARAMAN, M. (2016). “Kentin Oluşumuna Tarihsel Bakış”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (3): 27-39.

·         Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

·         Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

·         Internet Bazlı Kaynaklar

(i)      Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005.

(ii)    Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010.

 

Özet Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

 

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. Sisteme Word dosyası olarak yüklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

ABSTRACT:

 

Keywords:

Örnek Tam Metin Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

Örnek Özet Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

 

4.       Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

5.       Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

6.       Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

7.   Atıflarda APA yöntemi kullanılmalıdır. Yani atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 9 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

·         Tek yazarlı yayınlarda atıf:(Tümtaş, 2012:68).

·         İki yazarlı yayınlarda atıf:(Karaman ve Tümtaş, 2018:88).

·         Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Duymaz vd., 2017:34).

·         Birden fazla kaynağa atıf:(Schumpeter, 1934:66; Akova, 2005:36)

·         Kaynağın tamamı için atıf:(Karaca, 1995)

·         Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf:(TÜİK, 2013:49).

8.   Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf:(Ercan, 2012)

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf:(TKDK, 2018).

9.   Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

·         Tümtaş (2018a), Tümtaş (2018b).

10.   Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

·         Kitaplar

TÜMTAŞ, M. S. (2012)  Kent, Mekan ve Ayrışma, Detay, Ankara.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

TEKİN, M. ve ÖMÜRBEK, N. (2016). Endüstri 4.0’da Teknoloji Yönetimi, Günay Ofset, Konya.

·         Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

·         Editörlü Kitaplar

İPÇİOĞLU, İ. (2008). “Türkiye Mermer Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1-20, (Ed.) TUNCA, M.Z., Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

·         Yazar Adı Olmayan Kitaplar

TUİK (2012). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

·         Dergiler

TÜMTAŞ, M.S.. ve KARAMAN, M. (2016). “Kentin Oluşumuna Tarihsel Bakış”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (3): 27-39.

·         Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

·         Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

·         Internet Bazlı Kaynaklar

(i)      Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005.

(ii)    Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010.

 

Özet Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

 

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. Sisteme Word dosyası olarak yüklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

ABSTRACT:

 

Keywords: