YAZIM KURALLARI


Örnek Tam Metin Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

Örnek Özet Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız...

 

Tam Metin Yazım Kuralı:

1- Tam metin bildiri 10 sayfayı geçmemelidir. 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

3. Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Özet Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

 

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

ABSTRACT:

 

Keywords:

 

Tam Metin Yazım Kuralları

1- Tam metin bildiriler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalı ve dergiye üye olunarak "Tam metin bildiri Yükle" kısmından gönderilmelidir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metin bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Sayfa Düzeni

a) Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

1 cm

Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan)

1 cm (Paragraf başı olmadan)

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Özet Boyutu

9

Blok Alıntı Boyutu

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk, sonra 6 nk

Satır Aralığı

Tek

b) Tam metin bildirilerde sayfa numarası, üst ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c) Tam metin bildirilerin Türkçe ana başlığı büyük harflerle ve koyu, İngilizce başlığı ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

d) İmla, noktalama ve kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

e) Kaynak göstermede dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

f) Dipnotlarında "Ad Soyad" sıralaması, kaynakçada ise "Soyad, Ad" sıralaması tercih edilir. Kitaplar için dipnotlarında verilen sayfa numaralarına kaynakçada gerek yoktur. Ancak süreli yayınlar için sayfa aralıkları kaynakçada gösterilmelidir.

g) Eserlerde yayım yeri ve tarihi arasına virgül koyulmamalıdır. Virgül, nokta vs. karakterlerden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. 

Örnek

Dipnotta

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Semavi Eyice,  “Atatürk’ün Doğduğu Yıllarda Selanik”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981, s. 467.

Ömür Ceylan, "Klasik Türk Şiirinde Turnaya Dair", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 28, 2003, s. 35-42.

Kaynakçada

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005.

Eyice,  Semavi, “Atatürk’ün Doğduğu Yıllarda Selanik”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981, s.461-518.

Bir eser dipnotunda ilk defa kullanıldığı zaman eserin tam künyesi verilmelidir.

Örnek

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Bir eser dipnotunda ikinci defa kullanılacaksa yazar adının ilk harfi ve soyadından sonra a.g.e. (adı geçen eser, italik ), a.g.m. (adı geçen Tam metin bildiriler, italik), a.g.t. (adı geçen tez, italik) gibi kısaltmalar kullanılır.

Örnek

H.Z. Ülken, a.g.e., s. 45.

Bir yazarın birden fazla aynı tür eseri kullanılacaksa eserlerin isimleri kısaca yazılmalıdır.

Örnek

S. Eyice, " Atatürk’ün Doğduğu..."s. 465.

S. Eyice, "Kâsımıyye Camii...", s. 554.

Tezlerde yazar adı, tezin adı, tezin türü, yapıldığı kurum, yer ve tarih sıralaması dikkate alınır.

Örnek

Mehmet Ali Karaman, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Askeri Matbuatı ve Siyasi Hayattaki Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon 2014, s. 77.

Arşiv Belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır.

Örnek

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek No: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).

BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).

İki yazarlı eserlerde her iki yazarın ismi de yazılır. Ancak üç ve daha fazla yazarlı eserlerde birinci sıradaki yazarın adı yazılır, ardından vd. kısaltması kullanılır.

Örnek

İki yazarlı

İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 56.

Üç ve daha fazla yazarlı

Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005, s. 174.

Metni yayına hazırlanmış eserlerde yazar adı, eser adı, yayına hazırlayan(lar), yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir. Çeviri eserlerde de aynı sıralama takip edilir.

Örnek

Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Hazırlayan: Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta 2012, s. 85.

Misha Glenny, Balkanlar 1804–1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul 2001, s. 37.

Yazmalarda yazar, eser adı, yazmanın bulunduğu kütüphane veya arşiv ve yer numarası, varak sıralaması takip edilir.

Örnek

Ergirili Ahmed Hilmi ibn-i Resul, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr: 10071, varak: 10a, 11b.

Editörlü çalışmalarda, yazar adı, tam metin bildiriler adı, eser adı, editör, yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

KÜÇÜK Sabahattin, “Divan Şiirinde ‘Güneş’ Üzerine Bir Deneme”, (Ed.Zeynep Kerman), Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1988, s.149-176.

Ansiklopedi maddelerinde, yazar adı, madde, ansiklopedi adı, cilt numarası, yayın evi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

Hamza Akın, "Miras", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 144.

Gazete yazılarında, varsa yazar adı, başlık, gazete adı, varsa sayı numarası, tarihi ve sayfa numarası sıralaması takip edilir.

Örnek

Yazarlı

Babanzade İsmail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1631, 1 Receb 1331, s. 1.

Yazarsız

"Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, 3 Şaban 1331, s. 1.

İnternet kaynaklarında, varsa yazar adı, yazı başlığı, web adresi, erişim tarihi. Yapılan alıntılar veya kullanılan bilgi, asıl kaynağa ulaşma imkânı varsa mutlaka oradan alınmalı, internet kaynakları bu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanılmalıdır.

Örnek

Hamza Aktan, "Miras", http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c30/c300087.pdf, erişim tarihi: 23.02.2014.

 

4.       Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

5.       Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

6.       Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

7.   Atıflarda APA yöntemi kullanılmalıdır. Yani atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 9 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

·         Tek yazarlı yayınlarda atıf:(Tümtaş, 2012:68).

·         İki yazarlı yayınlarda atıf:(Karaman ve Tümtaş, 2018:88).

·         Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Duymaz vd., 2017:34).

·         Birden fazla kaynağa atıf:(Schumpeter, 1934:66; Akova, 2005:36)

·         Kaynağın tamamı için atıf:(Karaca, 1995)

·         Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf:(TÜİK, 2013:49).

8.   Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf:(Ercan, 2012)

·         Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf:(TKDK, 2018).

9.   Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

·         Tümtaş (2018a), Tümtaş (2018b).

10.   Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

·         Kitaplar

TÜMTAŞ, M. S. (2012)  Kent, Mekan ve Ayrışma, Detay, Ankara.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

TEKİN, M. ve ÖMÜRBEK, N. (2016). Endüstri 4.0’da Teknoloji Yönetimi, Günay Ofset, Konya.

·         Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

·         Editörlü Kitaplar

İPÇİOĞLU, İ. (2008). “Türkiye Mermer Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 1-20, (Ed.) TUNCA, M.Z., Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

·         Yazar Adı Olmayan Kitaplar

TUİK (2012). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

·         Dergiler

TÜMTAŞ, M.S.. ve KARAMAN, M. (2016). “Kentin Oluşumuna Tarihsel Bakış”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (3): 27-39.

·         Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

·         Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

·         Internet Bazlı Kaynaklar

(i)      Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005.

(ii)    Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010.

 

Özet Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

 

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. Sisteme Word dosyası olarak yüklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

ABSTRACT:

 

Keywords: